Draw it

‘Untitled,’ czyli co autor miał na myśli, i czemu akurat lęk przed śmiercią?

nevermore_beksinski_1979Dobry to klimatycznie dzień na pisanie o Beksińskim: za oknem śniegowa burza, a w duszy barok, jeśli nie katastrofizm w ogóle. Czyli tematycznie blisko. Choć sam malarz, który od rysunku abstrakcyjnego, poprzez malarstwo pełne sadyzmu, masochizmu, zdeformowanej erotyki, aż po barokowe wizjonerstwo i katastrofizm okresu fantastycznego, twierdził że mu wcale o martyrologię, a już na pewno nie o czaszki, krzyże, czy obłażącą skórę chodziło. Mu chodziło ‘po prostu’ o sny. Farbą olejną na płycie pilśniowej ‘po prostu’ oddawał swoje nocne wizje. ‘Po prostu’ widział pewien kształt i chciał ten kształt odtworzyć. Ja też widzę kształty, które chcę później odtwarzać, jednak nie przybierają one form wpółżywych lub półzwierzęcych czołgających się postaci, wraków czy zakapturzonych czaszek. Może to mój a nie Beksińskiego umysł został kiedyś nakarmiony wstrętną wizją i teraz już wyobraźnia nie potrafi inaczej?

Nie chcę oceniać a priori, artysta sam mawiał, że na jego wizjonerstwo o wiele większy wpływ niż samo malarstwo miała np. literatura Kafki czy E.A. Poe, więc o taką a nie inną wizję nie było trudno. Egzaminu ze znajomości malarstwa zdawać nigdy nie zamierzał, ujmując to metaforycznie: „Człowiek, który wpadł do morza, musi pływać, ale to wcale nie znaczy, że od razu rodzi się w nim zainteresowanie stylem pływania, pływactwem światowym i jego historią. Pływa po prostu, by nie utonąć — zresztą i tak utonie.” Tak jak i nie lubił oglądać ‘dobrych obrazów’, gdyż zawsze przy tym pluł sobie w brodę: „że też ja nigdy nic tak fajnego nie namaluję.” Bardziej od treści interesowała go forma – uważał, że to inni dopisują do jego obrazów całą ideologię, interpretując je zgodnie ze swoją psychiką. W istocie, postanowił nie nadawać swoim obrazom tytułów, by spuścić interpretacyjne wodze innych, by nie narzucać się ze swoją własną. Nie tolerował więc dydaktycznego “co autor miał na myśli”, przyrównując je do „wirtualnego hełmu”, w którym nie widzi się tego co się ogląda, lecz to, co się ma zaprogramowane. A Beksiński był daleki od ciągot moralizatorskich i być może dlatego niespecjalnie usiłował przyglądać się światu.

Światu może nie, ale śmierci – prosto w ocz-odoły! Bo chociaż negował przypisywaną swoim dziełom symbolikę, jednego zanegować nawet nie próbował: lęku przed śmiercią. Na różnych etapach swojego życia lęk ten przybierał różne formy, od strachu przed nicością i samotnością śmierci poprzez jego wymiar stricte przyziemny – braku oddechu, wydalania pod siebie, wreszcie, fizycznego bólu. Z tym lękiem nigdy się nie uporał. I z tego lęku wyrosła jego potrzeba twórczości.

Zadaję sobie pytanie, czemu w 1960 artysta odrzucił stypendium Guggenheima w Nowym Jorku? Może przez wzgląd na swego jedynego synka, bo nie chciał być daleko? I może to był błąd, może gdyby wyjechał, synek nie wyrósłby między sztalugami ojca, wpatrzony w trupie czaszki, wampirowate psy, dekadenckie wraki tramwajów i aut, ruiny zamczysk na tle Armagedonu… Nie wiem tego ja, zapewne nie wiesz tego Ty, wiedział chyba tylko syn malarza, który w Wigilię 1999 upomniał się o odpowiedź.

I gdyby nie powyższy fakt, mogłabym Beksińskiego uznać za mego osobistego „Freud’a,” który, spozierając spod swych psychoanalitycznych binokli na mnie, wciśniętą w jego kozetkę, rzuciłby z sarkazmem: “Potrzeba twórczości to najgłupszy sposób zarabiania na życie. Jeżeli ktoś zajmuje się przez całe życie takim szaleństwem jak smarowanie obrazów, to prawdopodobnie z czegoś to wynika. Może chce walczyć z czasem w jedyny dostępny sobie sposób i coś po sobie zostawić…” (z wywiadu „Zdzisław Beksiński: Boję się śmierci” z Remigiuszem Grzelą, 22-02-2005)

Właścicielowi reprodukcji zasugerowałam, by, z braku wolnej ściany, powiesił ją na czas jakiś w domu rodziców. Odpowiedział: “chyba wyrzuciliby mnie z domu”

***

Climatically, pretty ideal day to write about Beksiński: snow storm outside my window; baroque (if not directly catastrophism) in my soul. Thematically spot-on then. Although the painter, who came a long way from abstract drawing, through painting filled with sadism, masochism, or deformed eroticism, to his fantasy period of baroque visionariness and catastrophism, would sustain that martyrology with all those skulls, crosses or peeled-off skin wasn’t his intention. It was ‘just’ a dream. His would oil-paint on fiber-board ‘just’ to reflect his night vision. He ‘just’ wanted to reenact a particular form he had in mind. I also see forms I later want to reenact, yet somehow these are not half-dead or animal-like crawling figures, various wrecks or hooded skulls. Is it my or Beksiński’s mind to have developed such a disgusting vision that the imagination cannot alter?

I wouldn’t want to judge by the cover though. Beksiński often admitted he was much more influenced by literature of Kafka or E.A. Pole rather than with painting alone. No wonder where that vision came from then. He had no intention to put his art knowledge to the test whatsoever, figuratively stating that “a man who’s thrown to the sea has to swim, which does not necessarily mean he develops interest in swimming strokes, or in the history of International Swimming Competition. He just swims in order not to drown – though he will sooner or later.” Similarly, he never liked to look at ‘fine painings’. He would sum it up regretfully:”Damn, I wish I could ever paint something so good!” He was always into the form, and not the contents – he firmly sustained it was others to come up with forced interpretations of his art according to their own psyches. Indeed, he refused to give titles to his works, to unleash imaginative skills in people, as for not to manipulate them with his own. He opposed to the very didactic “what was the author had in mind?” – he found it redundant and would compare it to a “virtual tin hat” people put on and do not see what is in front of their eyes, but what they have in their brains programmed. And yet, Beksiński was far from preaching; he didn’t even try to look into the depths of people’s issues.

So he did not look people into the souls or eyes, but he definitely looked death into the eye-wholes!  For he may have negated all the symbolism assigned to his works, but there was one thing he couldn’t deny: the fear of death. Depending on the stages in his life this fear would manifest itself in the fright for nothingness and solitariness of death, or by more down-to-earth factors, like the feeling of suffocation, defecation, and physical pain. Beksiński never overcame that fear. It is that fear, from which his need for creative activity actually stem.

I keep questioning myself why in 1960 the artist should have refused the Guggenheim grant in New York. Chances are he did it because of his only son – to stay close. Mistake. Maybe if he had gone, his son wouldn’t have grown up among his father’s easels to the sight of all those bare skulls, vampire dogs, decadent car-wrecks and ruined castles in the middle of Armageddon… I don’t know the answer, neither do you.  Only his son seemed to know it when he decided to claim it at Christmas Eve of 1999.

Hadn’t it been for the above, I would have chosen Beksiński for my personal “Freud”. Looking down from above his psychoanalytical pince-nez, on me ducked in his settee, he would bolt sarcastically: “The hunger for creation is the most imbecile way to earn your living. If you keep scribbling drawings for all of your life, there must be a reason behind it. Quite likely, it may seem the only accessible way for you to fight back the time and leave a trace of yourself in the world…. (from the interview “Zdzisław Beksiński: I’m afraid of death” by Remigiusz Grzela, 22-02-2005, [trans. mine])

Advertisements

2 responses

  1. Uhmmm Beksiński – mój ulubiony! W liceum na przerwie spijałem poezję z kart jego albumu w bibliotece… kolorystyka, tematyka i perfekcja wykonania uzależniły mnie od Beksińskiego na długie lata 🙂

    Zatrzymam się chyba chwilkę dłużej na Twoim blogu 😉

    July 25, 2013 at 9:48 am

    • A bywaj bywaj, i pływaj pływaj między sztalugami… będzie mi bardzo miło;)

      July 25, 2013 at 9:51 am

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s